Nasza misja: Odnawiamy zasoby świata

Żyjemy w świecie, o który musimy dbać . Dlatego naszym priorytetem jest wspieranie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu, przy zachowaniu szczególnej troski o środowisko naturalne oraz walka ze skutkami zmian klimatycznych.

Ilość zasobów, takich jak woda  czy paliwa kopalne, jest ograniczona. Dlatego VEOLIA STAWIA SOBIE ZA CEL ICH OCHRONĘ I ODNAWIANIE. W naszej działalności tworzymy i wdrażamy rozwiązania,  które pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów.  W ten sposób ograniczamy ich zużycie, a nasze usługi, jak dostęp do wody, energii i czystego środowiska,  możemy zapewnić większej liczbie mieszkańców. Niedostatek zasobów sprawił również, że SZUKAMY  ICH ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ  – odzyskujemy wodę ze ścieków  czy ciepło z procesów przemysłowych.  Dzięki temu oszczędniej gospodarujemy dostępnymi zasobami, zachowując je dla przyszłych pokoleń.

Image
nasza misja

Nasze Cele

1.

Transformacja ekologiczna to nasz nadrzędny cel.

2.

Dekarbonizacja produkcji: całkowita rezygnacja z węgla do 2030 roku

3.

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 roku